Past Presidents

Late. Mangal Sen Sharma (Founder President)
2011 – 2012
Late. Keshar Dev Beriwal Late. Nathmal Agrawal
2013 – 2015 2015 – 2017
Late. Gridhari Lal Mittal Late. Krishna Man Sherchan
2017 – 2024 2024 – 2027
Late. Rudra Bilash Tulachan Late. Mathura Prasad Bajimaya
2027 – 2038 2038 – 2042
Late. Rudra Bilash Tulachan Late. Sudha Narayan Manandhar
2042 – 2047 2047 – 2051
Mr. Madhav Lal Shrestha  Late. Nidhan Chandra Shrestha
2052 – 2054
 2054 – 2056
Mr. Dhruba Kumar Shrestha Mr. Omkar Gauchan
2056 – 2058 2058 – 2060
Mr. Ram Shankar Kandu Mr. Krishna Prasad Sharma
2060 – 2062 2062 – 2064
Mr. Mahendra Kumar Shrestha Mr. Bishnu Prasad Sharma
2064 – 2068 2068 – 2071